tisdag 20 december 2016

Hökensås

HökensåsSkogar, berg och djupa dalar

Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i Tidaholms, Habo och Mullsjö kommuner. Det har en mycket omväxlande natur. Landskapsbilden domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen Hökensås som i söder är mer än 300 meter hög. Den anses vara en horst, d.v.s. ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. Genom förkastningar har det också uppstått gravsänkor. Vättersänkan och Stråkendalen anses vara sådana. Särskilt på östra sidan av urbergsryggen lagrades det under istiden upp enorma mängder sand och grus som tillhör de mäktigaste isälvs- och issjöbildningarna i landet. Hökensås har en starkt kuperad natur med rullstensåsar och runda kullar omväxlande med plana grus- och sandfält och djupa gropar. I sänkorna finns myrar, sjöar och tjärnar.


Hökensås naturreservat

Reservatet från 1969 omvandlades till naturvårdsområde 1996 och omfattar 2180 ha. Ungefär hälften av området ingår i Habo kommun och innefattar häradsallmänningen, belägen öster om Tidaholmsvägen. Naturen utgörs av mäktiga sandavlagringar som är mycket plana i söder (Svedmon, Sörmon), men mot norr bildas system av åsar och dödisgropar. Floran är mycket mager med mosippa och cypresslummer som intressanta inslag. Flera små näringsfattiga sjöar är spridda över hela området. Efter stridigheter med greven på Visingsborg, bekräftade Magnus Ladulås 1286, att allmänningen tillhörde bönderna i Vartofta härad och Visingsö. Först 1690 drogs dock gränserna upp och markerades med 17 stenar. Senare skiftades Habo och Gustav Adolf-delen ut söder om Svedån.

Hökensås

Sjöar på hökensås

Hökensås en plats för rekreation

Hökensås en plats för meditation


Hjortar på Hökensås

Kronhjort på hökensås


Hökensås en oas i Sverige
Björn på Hökensås


Plocka kantareller på Hökensås


Delägare på Visingsö

Redan i den yngre västgötalagen nämns Hökensås som "Waeterskogar". Magnus Ladulås beslöt att bönderna på Visingsö och Östfalan fick ta ved och timmer ur skogen här. Dagens häradsallmänning bygger på detta och har delägare på Visingsö och i Falbygden. Häradsallmänningen är ett ca 55 kvadratkilometer stort område med långsamt växande tallskog och gles vegetation av ljung, lingonris och lavar. Myrarna är oftast högmossar. Växtligheten är artfattig, men här finns bl.a. dvärgbjörk och klockljung.

Fiske i klara tjärnar

Området har ett 50-tal sjöar och tjärnar med klart och rent vatten. Företaget Hökensås Sportfiske sätter varje år ut fisk i flera av sjöarna, mest regnbåge men även öring och bäckröding. Fiskekort finns att köpa i traktens alla affärer och kiosker. I området finns älg, rådjur och flera fågelarter som är beroende av ostörd natur, t.ex. knipa, pärluggla, tjäder och orre.
Vandringsleden Västra Vätterleden går genom naturvårdsområdet, och öster om Alvasjön finns markerade stigar.Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Hökensås naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att
 • framföra terrängfordon inklusive snöskoter,
 • framföra motorfordon annat än på upplåtna vägar (enligt skyltning),
 • anordna tävling med fordon,
 • uppställa husvagn, husbil eller annat ekipage för övernattning mellan kl 22.00 och 04.00,
 • tälta och övernatta i vindskydd annat än på anordnade platser vid Vätterleden,
 • fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller plocka blommor, lummer, mossor och lavar,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningsställd och anvisad plats, (förbudet gäller dock ej campingkök, däremot gäller det grillar, grillådor och motsvarande. Observera dock att totalt eldningsförbud kan komma att utfärdas)
 • framföra båt annat än i sjön Bredsjön. Till båt hänföres även kanot, vattencykel, gummibåt och lösa flottar av alla slag. I de delar av Bredsjön som är naturreservat är det förbjudet att framföra båt med högre fart än sju (7) knop,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Utsikt från hökensås

Brandstorps hamnFakta Hökensås


Bildat: 1998
Areal: ca 2876 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län


Fiska på Hökensås


Hökensås naturreservat

Fiska på Hökensås


Fiska Regnbåge på Hökensås

Här leker öringen på hösten


Rävafallet Hökensås


Rävafallet Hökensås
Vattenfall i Holmån på Hökensås.
Tämligen högt vattenfall med tidvis kraftigt vattenflöde, vanligtvis med stora isformationer på förvåren. Vattenbruset och bergsformationerna ger platsen en trolsk prägel.


Vattenfall på hökensås


Rävafallet hökensås

Här leker Öringen ivrigt på hösten,till ett magnifikt skådespel.15 kommentarer:


 1. På urbergsplatån Hökensås ligger en av Sveriges största sand- och grusavlagringar. Landskapets många fascinerande former minner om den senaste istidens härjningar i trakten. Den glesa tallskogen och det stora antalet sjöar gör området mycket attraktivt för friluftsliv.


  Hökensås är ett stort skogs- och bergsområde i gränstrakterna mellan Tidaholm, Habo och Mullsjö kommuner. Landskapet är starkt kuperat och domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen, som i söder är mer än 300 meter hög. Den anses vara en horst, det vill säga ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. Genom förkastningar har också gravsänkorna Vättersänkan och Stråkendalen uppstått i området.

  Särskilt på östra sidan av urbergsryggen lagrades enorma mängder sand och grus under istiden. De tillhör de mäktigaste isälvsavlagringarna i landet. I det omväxlande landskapet finns rullstensåsar, runda kullar, plana grus- och sandfält och djupa gropar. Groparna har bildats när isberg, som strandat i sandfälten när inlandsisen drog sig undan, smälte bort.

  I sänkorna ligger flera sjöar och tjärnar som nyttjas till fritidsfiske. Några av sjöarna är även bra badsjöar. Skogarna, som främst består av tall, är artfattiga men mycket uppskattade som bär- och svampmarker.

  I området finns älg, rådjur och flera fågelarter som är beroende av ostörd natur, till exempel knipa, pärluggla, tjäder och orre. Storlom och flodpärlmussla är exempel på sällsynta djur som förekommer inom området.

  Fakta

  Storlek: 5 500 hektar (varav 2214 hektar land i Jönköpings län)
  Ägare: Privat
  Läge: Habo och Tidaholms kommuner
  Naturtyp: Isälvsavlagringar, tallskog, sjöar och tjärnar
  Förvaltare: Länsstyrelserna i Jönköpings län och Västra Götalands län
  Anordningar: Parkering, strövstigar, vandringsled, motionsspår, bryggor, spångar, eldstäder, toaletter, vindskydd, fiskekortsförsäljning. Vid Björnsjön finns handikappanpassade bryggor och toalett.

  SvaraRadera
 2. Föreskrifter

  Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Enligt 7 kapitlet, 30 § i miljöbalken är det inom Hökensås naturreservat förbjudet för allmänheten att:
  •framföra terrängfordon inklusive snöskoter
  •framföra motorfordon annat än på upplåtna vägar
  •enligt skyltning anordna tävling med fordon
  •ställa upp husvagn, husbil eller annat ekipage för övernattning mellan klockan 22.00 och 04.00
  •tälta och övernatta i vindskydd annat än på anordnade platser
  •vid Vätterleden fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller plocka blommor, lummer, mossor och lavar
  •medföra ej kopplad hund
  •göra upp eld annat än på särskilt iordningställd och anvisad plats. Förbudet gäller dock ej campingkök, däremot gäller det grillar, grillådor och motsvarande. Observera dock att totalt eldningsförbud kan komma att utfärdas
  •framföra båt annat än i Bredsjön. Till båt räknas även kanot, vattencykel, gummibåt och lösa flottar av alla slag. I de delar av Bredsjön som berörs av förordnandet om naturvårdsområde är det förbjudet att framföra båt med högre fart än sju knop
  •anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller dylikt.

  Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

  SvaraRadera
 3. Föreskrifter Hökensås
  Föreskrifter

  Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Enligt 7 kapitlet, 30 § i miljöbalken är det inom Hökensås naturreservat förbjudet för allmänheten att:
  •framföra terrängfordon inklusive snöskoter
  •framföra motorfordon annat än på upplåtna vägar
  •enligt skyltning anordna tävling med fordon
  •ställa upp husvagn, husbil eller annat ekipage för övernattning mellan klockan 22.00 och 04.00
  •tälta och övernatta i vindskydd annat än på anordnade platser
  •vid Vätterleden fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller plocka blommor, lummer, mossor och lavar
  •medföra ej kopplad hund
  •göra upp eld annat än på särskilt iordningställd och anvisad plats. Förbudet gäller dock ej campingkök, däremot gäller det grillar, grillådor och motsvarande. Observera dock att totalt eldningsförbud kan komma att utfärdas
  •framföra båt annat än i Bredsjön. Till båt räknas även kanot, vattencykel, gummibåt och lösa flottar av alla slag. I de delar av Bredsjön som berörs av förordnandet om naturvårdsområde är det förbjudet att framföra båt med högre fart än sju knop
  •anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller dylikt.

  Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

  SvaraRadera
 4. Hökensås naturreservat
  Hökensås naturreservat består av 5.200 hektar flacka områden och branta åsar. Dessa bildades då inlandsisen drog sig tillbaka. I sänkorna finns ett 50-tal sjöar och tjärnar, varav ett 20-tal är öppna för fiske.

  På Hökensås växer mest tallskog och på de torraste delarna bildar renlavar en heltäckande matta på marken. Flera vandringsleder genomkorsar området som också är rikt på bär och svamp - En pärla för dig som njuter av att vistas i skog och mark.

  SvaraRadera
 5. Fiskebäcks naturreservat
  Reservatsområdet ligger i en svag sluttning på båda sidor om järnvägen, strax söder om Habo tätort. Stora delar av marken är utströmningsområde och flera mindre bäckar, omgivna av kärrsvegetation, rinner genom området. Ek och hassel är områdets karaktärsarter men trädslagsblandning är stor. Förutom ek och hassel förekommer ask, asp, sälg, björk, bok, alm, klibbal, hagtorn, hägg och måbär. Under 1800-talet var området en löväng, troligen bevuxen med ek och ask med inslag av hassel. Områdets naturvärden är främst knutna till den lundartade miljön, den näringsrika marken och markfuktigheten.
  Inom området finns en kortare vandringsled markerad.

  SvaraRadera
 6. Stora Kärrs bokskog
  Ursprunget till Stora Kärrs bokskog kan spåras tillbaka till 1600-talet då Stora Kärr tillhörde det Braheska greveskapet Visingsborg. Bokskogen anlades troligtvis under denna tid och har sedan dess självföryngrats. Idag består skogen av både gammal skog och ganska unga träd och är idag naturreservat. Området nås lätt till fots från parkeringsplats vid länsväg 195 öster om Stora Kärrs gård

  SvaraRadera
 7. Hökensås sportfiske
  Hökensås Sportfiske grundades redan 1957. I mer än 50 år har man erbjudit fiske året runt efter öring och regnbåge i 30 naturliga sjöar i unik vildmarksmiljö inom Hökensås naturreservat. Området ligger utmed Vätterns västra sida ca 30 km sydväst om Hjo och ca 40 km nordväst om Jönköping. Området har en unik natur för södra Sverige. Stora delar av området påminner om norrländska tallhedar. Området är lättillgängligt genom mängder av mindre skogsvägar. Skogen är öppen och på många ställen är barrskogen blandad med lövskog.

  SvaraRadera
 8. Hökensås sportfiske
  Hökensås Sportfiske grundades redan 1957. I mer än 50 år har man erbjudit fiske året runt efter öring och regnbåge i 30 naturliga sjöar i unik vildmarksmiljö inom Hökensås naturreservat. Området ligger utmed Vätterns västra sida ca 30 km sydväst om Hjo och ca 40 km nordväst om Jönköping. Området har en unik natur för södra Sverige. Stora delar av området påminner om norrländska tallhedar. Området är lättillgängligt genom mängder av mindre skogsvägar. Skogen är öppen och på många ställen är barrskogen blandad med lövskog.
  Fiskarter: Regnbåge och öring. I L. Havsjön finns även röding. Dessa tre fiskarter sätts kontinuerligt ut i vattnen och totalt sätter Hökensås Sportfiske ut ca 40 ton fisk per år i samtliga vatten företaget disponerar. I en del sjöar finns även abborre, bäckröding och gädda, men dessa populationer är inte stora.
  Fisket i sjöarna är indelat i olika kategorier beroende på fiskesätt. I vissa sjöar är det enbart tillåtet att flugfiska, i andra är det tillåtet att flug- spinn- och haspelfiska och i den tredje kategorin är det tillåtet att flug- spinn-, haspelfiska och att meta

  SvaraRadera
 9. Vandringsled på Hökensås
  Vackra vandringsleder och motionsspår vid Hökensås naturreservat. Start vid Hökensås Semesterby. Vintertid blir de till härliga skidspår. 4 längdspår 2 - 19 km. Enklare kartor finns på Turistbyrån och i Semesterbyn. I Semesterbyn finns även orienteringskartor att köpa.

  SvaraRadera
 10. Välkommen till Hökensås Semesterby!
  Välkomna att uppleva naturen här på Hökensås !

  Hökensås Semesterby gränsar till Hökensås naturreservat med en säregen natur som påminner om norrländska tallhedar. Hökensås är välkänt för sitt fiske efter regnbåge och öring i ett trettiotal sjöar och tjärnar bland mossklädda kullar och åsar. Hökensås Semesterby är en anläggning som är öppen för rekreation och avkoppling under årets alla månader.

  Vi har trådlöst internet på Hökensås
  Du kan ha kontakt med jobbet eller de där hemma via internet på hela vår anläggning. I samarbete med Compotron har vi trådlöst internet, kontakta receptionen för mer information

  SvaraRadera
 11. Fantastisk natur

  SvaraRadera
 12. Hökensås Runt
  Hökensås Runt arrangeras 1 juni 2014, en perfekt tid att få några extra mil i benen inför bl a Vätternrundan.

  Hökensås har en vacker natur (ett Norrland i miniatyr) och att förlägga ett motionslopp på cykel här är något alldeles extra.

  Det finns två olika rundor att välja bland; en lång runda på ca 124 km som går på den västra sidan av Vättern och sedan över Hökenås, samt en kortare runda på ca 65 km.

  SvaraRadera
 13. Hundspann.
  Hökensås fantastiska och för denna del av Sverige unika natur kan även upplevas med naturguide, hundspann eller genom att hyra en egen packhund att vandra med för en dag. Precis i södra kanten av reservatet ligger företaget Nystedt Husky Tur & Natur. ett miljömärkt naturturismföretag som erbjuder aktiviteter i naturen hela året om.

  SvaraRadera
 14. Tystnad, lugn och ro söks av många. Här på urbergsryggen Hökensås, utmed Vätterns västra sida, finns den stillheten.
  Har man tur kan man se älg, rådjur, lo, räv och hare bland tallarna. Storlommen häckar här, men även pärluggla, tjäder och knipa trivs. Naturen liknar norrlands med sitt karga formspråk.Till och med hjortron kan man hitta på myrarna.

  Hökensås Semesterby
  Hökensås Semesterby är en helårsöppen stugby och camping vid Hökensås Naturreservat 14 km. SO om Tidaholm. I anslutning till semesterbyn finns vandrings- och cykelleder samt skidspår vintertid. Hit kommer många på hösten för att njuta av naturens skafferi som blåbär lingon och svamp.
  Hökensås Semesterby har goda konferensmöjligheter med stora konferenssalen för upp till 40 personer samt 3 mindre grupprum. Samtliga lokaler har fullständig konferensutrustning.

  I Semesterbyn finns aktiviteter för både stora och små. Här finns minigolfbana, tennisbanor, boulebana m. m. I Knattedammen kan Semesterbyns barngäster prova fiskelyckan på inplanterad ädelfisk.

  Från Semesterbyn utgår ett flertal leder, bl.a. Västra Vätterleden som sträcker sig från Granvik i norr ner till Mullsjö i söder. Vätterleden är ca. 15 mil lång uppdelad i 8 etapper och går i omväxlande natur.

  En knapp kilometer från Semesterbyn ligger Lilla Havssjön, bygdens populära badsjö. Den ligger naturskönt i skogsterräng och har både brygga samt hopptorn.

  Hökensås Sportfiske
  Hökensås är ett paradis för alla fiskare. Såväl sportfiskare som amatörer. Då 15 % av Hökensås areal är vattenspegel kan man kanske förstå varför. De flesta sjöar erbjuder fiske i alla de former. Här kan man fiska från båt och flytring eller vada ut för bättre lycka. Men det går lika bra att stanna kvar på stranden och tryggt sitta bakom sitt spö och vänta på hugg. Sjöarna är indelade efter tre olika fiskesätt - flugfiske, spinnfiske och mete.

  Hökensås Naturreservat
  Hökensås är ett ca 5 153 ha stort naturvårdsområde. Landskapet är starkt kuperat med ett femtiotal sjöar och tjärnar i sänkorna, som bildades under istiden. Hökensensås är en långsmal mjukt kuperad urbergskam, ett Norrland i miniatyr. Det är ett ljuvligt Naturvårdsområde med barrskog, ett 60-tal sjöar och tjärnar varav ca. hälften har inplanterad ädelfisk.Hökensås är ett ca 5 153 ha stort naturvårdsområde. Landskapet är starkt kuperat med ett femtiotal sjöar och tjärnar i sänkorna, som bildades under istiden. Hökensensås är en långsmal mjukt kuperad urbergskam, ett Norrland i miniatyr. Det är ett ljuvligt Naturvårdsområde med barrskog, ett 60-tal sjöar och tjärnar varav ca. hälften har inplanterad ädelfisk.

  SvaraRadera
 15. En långsmal mjukt kuperad urbergskam, ett Norrland i miniatyr. Det är ett ljuvligt naturvårdsområde med barrskog, ett 60-tal sjöar och tjärnar varav ca. hälften har inplanterad ädelfisk.
  Naturen i Hökens naturreservat är på sina ställen så nära vildmark man kan komma. En långsmal mjukt kuperad urbergskam, ett Norrland i miniatyr. Det är ett ljuvligt naturvårdsområde med barrskog, ett 60-tal sjöar och tjärnar varav ca. hälften har inplanterad ädelfisk.

  Varierande natur
  Hökensås har en mycket omväxlande natur. Landskapsbilden domineras av den över 10 mil långa urbergsryggen Hökensås som i söder är mer än 300 meter hög. Den anses vara en horst, d.v.s. ett bergsparti som höjts upp eller blivit kvar sedan förkastningar längs sidorna sänkt den omgivande marken. Genom förkastningar har det också uppstått gravsänkor. Vättersänkan och Stråkendalen anses vara sådana. Särskilt på östra sidan av urbergsryggen lagrades det under istiden upp enorma mängder sand och grus som tillhör de mäktigaste isälvs- och issjöbildningarna i landet. Hökensås har en starkt kuperad natur med rullstensåsar och runda kullar omväxlande med plana grus- och sandfält och djupa gropar. I sänkorna finns myrar, sjöar och tjärnar.

  Fiskeparadis
  Området har ett 50-tal sjöar och tjärnar med klart och rent vatten. Företaget Hökensås Sportfiske sätter varje år ut fisk i flera av sjöarna, mest regnbåge men även öring och bäckröding. Fiskekort finns att köpa i traktens alla affärer och kiosker. I området finns älg, rådjur och flera fågelarter som är beroende av ostörd natur, t.ex. knipa, pärluggla, tjäder och orre.

  SvaraRadera